Algemene voorwaarden

1. De diensten, adviezen en andere werkzaamheden, aangeboden door Verkeersschool Intest, geschieden op deze algemene voorwaarden van dienstverlening, tenzij partijen anders overeenkomen.

2. In alle gevallen, waarin door Verkeersschool Intest van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Verkeersschool Intest is gebonden, nadat zij door haar of haar medewerkers/ster gedane toezeggingen schriftelijk bevestigd. Elke opdracht c.q. inschrijving die door Verkeersschool Intest aan de opdrachtgever is bevestigd, wordt door haar als bindend beschouwd tenzij de bevestiging binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk wordt weersproken. Fouten op de website, voor wat betreft de prijzen, daar kunnen geen rechten aan worden verleend.

4.1. ANNULERING Rijlessen
Alle rijlessen dient u op werkdagen 48 uur van te voren te annuleren, anders bent u voor dit uur het volledige lesgeld verschuldigd.
Deze regel is niet van toepassing wanneer:
– Er een overledene in naaste familie is en de begrafenis is op de rijlesdag
– Er sprake is van spoedopname in het ziekenhuis
In beide gevallen moet dit schriftelijk aangetoond worden.

4.2. ANNULERNG Opleidingen
Voor een opleiding is annulering van de INTEST Rijopleiding “praktijkdeel” alleen schriftelijk mogelijk bij de vestiging van INTEST Rijopleiding waar de opleiding geboekt is. Indien de cursist vóór aanvang van de INTEST Rijopleiding de lespakket wil annuleren dan zijn er door de cursist de volgende vergoedingen verschuldigd. Hierbij wordt telkens uitgegaan van de betalingsdatum van de opleiding, de vergoeding wordt berekend over de totale waarde van de factuur:

  • Binnen 24 uur na betaling van de factuur en indien geen lessen zijn afgenomen, dan ontvangt u het volledig bedrag minus de administratiekosten terug.

  • 24 uur na betaling is restitutie niet meer mogelijk

5. Betaling dient à contant of binnen 14 dagen na indiening van de nota te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6. Indien opdrachtgever in gebreke blijft, zijn betaling, in overeenstemming met in art. 4 en 5, te verrichten, wordt een rente ad 1% per maand in rekening gebracht, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur.

7. Indien Verkeersschool Intest door wanprestatie van de opdrachtgever genoodzaakt is om de incasso van onze vordering uit handen te geven, dan is de opdrachtgever naast betaling van de hoofdsom of het restant daarvan, aan Verkeersschool Intest verschuldigd:
– De verschuldigde rente
– Eventuele proceskosten
– Incassokosten ad 15%

8. Indien een rijles wegens slechte weersomstandigheden niet doorgaat worden de kosten aan de leerling niet in rekening gebracht.

9. Indien de instructeur(trice) bij de leerling aan de deur komt, of de leerling zich niet op de afgesproken plaats meldt, dan wordt het gehele lesgeld in rekening gebracht. De lesauto blijft 10 minuten wachten.

10. Verkeersschool Intest behoudt zich het recht voor om gemaakte afspraken te kunnen wijzigen i.v.m. binnengekomen examens.

11. De leerling verklaart dat hem bij gerechtelijke uitspraak niet de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen is ontzegd, nog zijn rijbewijs is ingevorderd.

12. Indien Verkeersschool Intest ondanks gerechtelijke beperkingen toch rijles geeft, dan wel mocht blijken dat de door de leerling bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave onjuist is, vrijwaart de leerling Verkeersschool Intest volledig en zal de leerling eventueel alle ter zake aan Verkeersschool Intest opgelegde boetes vergoeden, evenals alle andere financiële consequenties voor zijn rekening nemen.

13. Verkeersschool Intest zorgt ervoor dat de rijles wordt gegeven door instructeurs/trices die voldoen aan de wet rijonderricht motorrijtuigen (WRM)

14. De kosten voor of ten aan behoeve van een rijexamen c.q. herexamenaanvraag moeten zijn voldaan, voordat het examen zal worden aangevraagd.

15. Verkeersschool Intest kan lesinstructie beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de leerling en/of zijn gedragingen.

16. Verkeersschool Intest behoudt zich het recht voor, tussentijds prijswijziging toe te passen.

17. Alle verzoeken met eventuele terugbetalingen worden verwezen of belast met administratiekosten van tenminste €30,-

18. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd op de site www.intest.nl/algemene-voorwaarden/

Menu